มูลนิธิร่มไม้ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อปีพ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างครอบครัวที่ด้อยโอกาส ครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการนำเด็กเข้าสถานสงเคราะห์ ล่วงละเมิดเด็ก หรือนำเด็กไปแสวงหาประโยชน์ มูลนิธิให้ความช่วยเหลือโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา เราทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน

เราทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ เพื่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก