โครงการสร้างองค์ความรู้เพื่อครอบครัว ให้ความรู้ที่ช่วยสร้างเสริมเครื่องมือด้านกรอบความคิด อารมณ์ และความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ครอบครัวเข้าร่วมจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพดี หลักสูตรการอบรมพัฒนาโดยมุ่งเน้นความจำเป็นของชุมชนเป็นหัวใจหลัก เข้าใจง่าย สอนโดยทีมงานคนท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมและมีประสบการณ์จริงในสิ่งที่ถ่ายทอด

มูลนิธิร่มไม้จัดทำหลักสูตรอบรมหลากหลายหลักสูตรทั้งสำหรับเด็ก ผู้ปกครอง และชุมชน โดยปัจจุบันหลักสูตรที่มีการจัดอบรมแล้วมีดังต่อไปนี้