การขาดความมั่นคงด้านการเงินเป็นปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดปัญหาครอบครัว อาทิ ความเครียด การทะเลาะวิวาทในครอบครัว การขาดสารอาหาร เด็กไม่ได้เรียนหนังสือ การส่งเด็กสู่สถานสงเคราะห์ ไปจนถึงการค้ามนุษย์ หรือแสวงหาประโยชน์จากเด็ก การขาดความเข้าใจในการบริหารจัดการเงินระดับบุคคลและครัวเรือน โครงสร้างทางการเงินที่โปร่งใส และแหล่งทุนจำกัดโอกาสในการสร้างอนาคตและความมั่นคงทางการเงินของครอบครัวจำนวนมาก

โครงการเสริมศักยภาพทางการเงิน มุ่งส่งเสริมศักยภาพที่จะช่วยให้ครอบครัวมีอิสระและความมั่นคงทางการเงิน ผ่านการอบรม การฝึกทักษะอาชีพ การโค้ชด้านการออมอย่างเป็นระบบ ร่วมถึงการช่วยจัดหาอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

เสริมศักยภาพอย่างไรบ้าง?

เราโค้ชชุมชนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อครอบครัว (Village Savings and Loans Association program)โมเดลกลุ่มออมทรัพย์นี้ได้รับการพิสูจน์ระดับโลกแล้วว่ามีส่วนช่วยเพิ่มความสามารถให้คนในชุมชนได้จริง มูลนิธิร่มไม้เป็นองค์กรแรกที่นำโมเดลนี้มาใช้ในแม่สอด ปัจจุบันมีกลุ่มออมทรัพย์ทั้งหมดเกือบ 30 กลุ่ม (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2563)

เราให้การอบรมวงจรธุรกิจเบื้องต้น (Basic Business Cycle) และการฝึกทักษะอาชีพ ช่วยให้ชุมชนเข้าใจวงจรธุรกิจ ทั้งยังยกระดับวิสัยทัศน์ในการวางแผนการเงินในระดับส่วนตัวและครอบครัว เกิดความหวังและแรงจูงใจในการทำงาน ออมเงิน และลงทุนอย่างฉลาด

เราจัดทำโครงการ Rent-To-Own สนับสนุนทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์สร้างรายได้ อาทิ จักรเย็บผ้า อุปกรณ์ซ่อมแซมจักรยานยนต์ รถเข็นขายอาหาร เป็นไปได้ด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อให้ผู้มีทักษะและวิสัยทัศน์สามารถเริ่มต้นสานฝันและความมั่นคงอีกระดับให้กับครอบครัวของตนได้แม้ยังไม่มีเงินจำนวนมาก